DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

View this page in English.

Data om det politiske system

De følgende arkivene inneholder data om Norges politiske system. I tillegg til dokumentasjon om de ulike arkivene, databasene og datasettene, er det lagt til rette en rekke oversikter og tabeller samt muligheter (datauttak) til å søke direkte i arkivene.

Storting

Inneholder data om Stortinget og er delt inn i tre hovedområder: Biografier over politikere (politikerarkivene), voteringer, og fraksjonsdata fra komiteinnstillinger. I tillegg er det tilrettelagt et mindre datasett med dokument-8 forslag.

Regjering

Regjeringssidene inneholder data om samtlige norske ministerier og regjeringer i fra 1814 og frem til i dag.

Parti

Partidataene omfatter i all hovedsak partiprogrammer og pressemeldinger samt et tilrettelagt datasett der meningsinnholdet i programmene er prekodet.

Andre arkiv

Inneholder tidsavgrensede og avsluttede datasamlinger som kan relateres til politisk organisering i Norge.