DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Om dataene

Data som NSD arkiverer om det politiske system omhandler i hovedsak informasjon om den norske stat, dens organisering og den dynamikk som har funnet sted innenfor denne organiseringen over tid. Informasjon om institusjoner, personer og ressurser innenfor Norges politiske og sentraladministrative system stilles tilgjengelig gjennom disse arkivene.

Data om det politiske system er fordelt i ulike arkiver som er gruppert etter institusjonstypene Storting, regjering, parti, forvaltning og organisasjoner. For eksempel sorterer politikerarkivet med store mengder biografisk informasjon om stortingsrepresentanter fra 1814 og fremover, og voteringsarkivet som inneholder informasjon om saker det er blitt votert over i Stortinget siden 1814, samt de respektive voteringsresultatene under Storting.

Innenfor hvert arkiv er dataene organisert i forskjellige datasett. Dokumentasjon av datasett og deres kvalitet er tilgjengelig respektive nettsidene. Basert på datamaterialet er en rekke oversikter og tabeller tilrettelagt og tilgjengeliggjort på nettsidene for bruk og fri nedlastning. Datasettene må for øvrig bestilles fra NSD.