DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

NSDs Uenighetsindeks 1979-2015

Bakgrunn

Stortingsrepresentantenes atferd ved votering kan fortelle noe om partisystemets form og tydeliggjøre eventuelle endrede konstellasjoner. En innfallsvinkel er å konstruere uenighetsindekser, dvs. indekser som søker å tallfeste graden av uenighet mellom to og to partier. For å få til dette har vi tatt utgangspunkt i representantenes voteringer i Storting og Odelsting. Vi fordeler representantenes for-stemmer på de ulike partiene og beregner så partienes for-stemmer i prosent av det totale stemmeantallet. Ved å sammenligne for-stemmene for to partier kan en si noe om avstanden mellom partiene. Har alle representantene for begge partier stemt for i en votering, vil andelen for-stemmer være 100 % for begge partier og det vil i så måte ikke være noe avstand mellom partiene. Samme resultat – ingen uenighet – vil vi få dersom alle i de to partiene stemte mot. Avstanden mellom to partier når følgelig sitt maksimum når alle representantene i det ene partiet stemmer for et forslag, mens alle representantene i den andre partiet stemmer mot forslaget. Matematisk beregner vi avstanden ved å ta differansen (absoluttverdien) mellom andelen for-stemmer mellom de par av partier som studeres. Indeksen uttrykker dermed den gjennomsnittlige avstanden mellom andelen for-stemmer i parti A og B, og varierer mellom 0 (ingen uenighet) og 100 (maksimal uenighet).

Uenighetsindeksen strekker seg tilbake til høstsesjonen i 1979 og er oppdatert til og med vårsesjonen i 2013. Materialet kan deles inn og analyseres med bakgrunn i blant annet sesjon og emne.

Se Voteringsarkivet for generell informasjon om rådataene bak Uenighetsindeksen.

Bruk

Statistikkverktøyet i Nesstar gjør det mulig å lage egne tabeller, diagrammer og figurer. Slik går du frem i Uenighetsindeksen:

  1. Velg den kategorien du er interessert i å studere. Du har her to valg: 'Alle saker' og 'Emne'.
  2. Ved hjelp av menyvalget kan du velge partier, emner og tidsperiode.
  3. Få frem diagrammer og figurer ved å trykke på ikonene øverst til høyre i menyen.

Vilkår

(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra NSD - Norsk senter for forskningsdata Voteringsarkiv. Materialet er stilt til disposisjon av Stortingsarkivet og tilrettelagt av NSD. Verken Stortingsarkivet eller NSD er ansvarlige for analyser eller tolkninger som blir gjort på bakgrunn av Uenighetsindeksen.

 

 

Kilde: Voteringsarkivet ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data