DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Arkiv med sitat om kulturpolitikk

Data år: 1865, 1924-1969

Sammendrag

Sitatene i databasen er hentet fra stortingsdebatter om kultur, hovedsakelig i perioden 1924-1969. De er innsamlet av professor emeritus Marit Bakke ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen i tilknytning til prosjektet "Norsk kulturpolitikk i et historisk og kulturanalytisk perspektiv 1814-2000". Professor Hans Fredrik Dahl fra Universitetet i Oslo har ledet prosjektet. Prosjektet ble satt i gang med midler fra Norges forskningsråd i 2001.

Om Arkiv med sitat om kulturpolitikk

Innhold

Arkivet med sitat om kulturpolitikk består av sitat fra debatter i Stortinget, hovedsakelig fra perioden 1924-1969. Grunnlaget for sitatsamlingen har vært å belyse om stortingsrepresentantene har behandlet kultur som et kollektivt gode, og hvordan kulturfeltet har inngått i politikernes diskusjoner om utviklingen av det norske velferdssamfunnet. Ifølge Bakke (2005) er det to velferdsteoretiske argumenter for offentlige bevilgninger til produksjon og fordeling av kulturelle goder og tjenester, eller med andre ord, for å behandle kultur som kollektivt gode; markedssvikt og ekstern nytte (at de tjener fellesskapet). Markedssvikt innebærer at visse typer kunst og kulturtilbud ikke ville finnes, eller i det minste være mangelfulle, dersom produksjon og fordeling ble overlatt til markedet. Videre kan kulturens eksterne nytte deles inn i følgende fem dimensjoner, hvis gjenspeiles i argumenter og temaer (kategorier) som det kan søkes på i databasen:

Foruten disse fem hoveddimensjonene kan det søkes på følgende temaer:

Ordet velferd forbindes med fordeling av sosiale, økonomiske og kulturelle goder for å oppnå størst mulig likhet i levekår. Databasen inneholder sitater som illustrerer at stortingspolitikerne har vært opptatt av kulturell fordelingspolitikk i praksis, nemlig i forbindelse med opprettelsen av de fire turnerende kulturinstitusjonene:

Bakgrunn

Sitatene er samlet av professor emiritus Marit Bakke ved Institutt for informasjons- og medievitenskap i tilknytning til prosjektet "Norsk kulturpolitikk i et historisk og kulturanalytisk perspektiv 1814-2000." En nærmere beskrivelse av problemstillingen finnes i Bakke, Marit (2005): Kultur som kollektivt gode. Velferdspolitikk og distriktshensyn i kulturpolitikken fra 1920-årene til i dag. Oslo: Unipub AS.

Sitatene ble overført til NSD i 2005.

Datakvalitet

Dataene har høy kvalitet. Det må imidlertid tas høyde for at utvalget av sitater er foretatt med et bestemt fokus og at dette har vært førende for hvilke sitat som er tatt med i samlingen.

Bruk

Databasen kan brukes til å søke etter forskjellige typer argumenter som representanter i Stortinget har brukt i debatter om bevilgninger over statsbudsjettet til kulturelle formål. Basen inneholder ikke sitater fra samtlige innlegg om kultur i denne perioden. Den gir derfor ikke grunnlag for en nøyaktig kvantitativ registrering av for eksempel hvilket parti som har brukt bestemte typer argumenter for statlig støtte til kultur. Sitatsamlingen er imidlertid såpass omfattende at den kan brukes til å se tendensen i stortingsrepresentantenes og partienes argumentasjon.

De aller fleste sitatene gjengir utdrag fra innlegget stortingsrepresentanten holdt. Hele innlegget kan leses ved å gå til kilden som er oppgitt for hvert sitat.

Kilder

Sitatene er hentet fra "Forhandliger i Stortinget". Sitatets sidetall i denne publikasjonen er registrert.

Om datasettene

Arkivet med kulturpolitiske sitat består av to tabeller. Den viktigste er Sitat om Kulturpolitikk som inneholder selve sitatene og biografiske opplysninger om personene bak sitatet. Den andre tabellen kobler sitatene til et eller flere tema.