DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Organisasjonsarkivet 2005

Data år: 2005

Oversikter og tabeller (inaktiv)

Informasjon om midlertidig stenging

Redusert funksjonalitet i en overgangsperiode.

På websidene for Data om det politiske system er søkefunksjonene og de interaktive tabellene midlertidig fjernet. Etter hvert vil de komme tilbake i ny og bedre utgave. Selve datamaterialet er like omfattende som før. Merk at Forvaltningsdatabasen ikke er berørt av endringene.

Ta kontakt for mer hjelp og info.

 
  • Søk etter organisasjon

Sammendrag

Organisasjonsarkivet inneholder informasjon om landsomfattende norske organisasjoner. Data er samlet inn ved hjelp av elektroniske spørreskjema i våren/sommeren 2005. Databasen inneholder oppdateringer av flere variabler i det eldre organisasjonsarkivet (med data fra 1964, 1971, 1976, 1983 og 1992), men også informasjon på mange nye områder og en profildel hvor organisasjonene har gitt opplysninger som publiseres under 'Oversikter og tabeller'.

Om Organisasjonsarkivet

Innhold

Populasjonen er landsomfattende organisasjoner i Norge. Bruttoutvalget til første spørrerunde tilsvarer de organisasjonene som deltok i organisasjonsundersøkelsen i 1992. Databasen inneholder ca. 200 variabler som dekker bl.a.:

Spørsmålene om samfunnskontakter omfatter oftest kategorisering av kontakthyppighet, men det er også flere variabler som går på organisasjonenes vurdering av diverse kontakters betydning. I tillegg til organisasjonsstruktur/ressurser og samfunnskontakter inneholder databasen en gruppe variabler som profilerer organisasjonene (dersom de ønsker det selv) på PolSys:

Bakgrunn

Organisasjonsundersøkelsen 2005/06 blir gjennomført av International Research Institute of Stavanger AS (IRIS, tidligere Rogalandsforskning) og NSD. Undersøkelsen inngår som ledd i et forskningsprosjekt om ”Scandinavian Corporatism at a Crossroad?”, finansiert av Norges forskningsråd. Forskningsleder Hilmar Rommetvedt ved Rogalandsforskning i Stavanger er ansvarlig prosjektleder.

I 2006 overtok NSD utsendelse av spørreskjema. Skjemaet vil i første omgang gå til søsterorganisasjoner av de som allerede har svart på undersøkelsen. I tillegg går spørreskjemaet til organisasjoner som ønsker å svare etter at de har sett hvordan organisasjonene blir profilert på PolSys.

Datakvalitet

Data egner seg til statistiske analyser, samtidig som profildelen benyttes til å få ut opplysninger om organisasjonene på PolSys ('Oversikter og tabeller'). Datakvaliteten vil dokumenteres etter hvert som undersøkelsen avsluttes, med informasjon om svarprosent og eventuelle svakheter i materialet.

Kilder

Data er samlet inn ved hjelp av et elektronisk spørreskjema (se vedlegg).

Vedlegg