DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Politikerarkivet 1945-d.d.

Tidsperiode: 1945-d.d.

Oversikter og tabeller (inaktiv)

Informasjon om midlertidig stenging

Redusert funksjonalitet i en overgangsperiode.

På websidene for Data om det politiske system er søkefunksjonene og de interaktive tabellene midlertidig fjernet. Etter hvert vil de komme tilbake i ny og bedre utgave. Selve datamaterialet er like omfattende som før. Merk at Forvaltningsdatabasen ikke er berørt av endringene.

Ta kontakt for mer hjelp og info.

 
  • Det norske Storting 1945-d.d.

Sammendrag

Politikerarkivet 1945–d.d. er en samling biografiske opplysninger om stortingsrepresentanter. Ettersom ikke alle regjeringsmedlemmer har vært på Stortinget, er regjeringsmedlemmer som ikke har vært representant på Stortinget også biografert i arkivet.

Arkivet inneholder informasjon om representantenes geografiske, sosiale og politiske bakgrunn - både før og etter politisk karriere.

I forhold til politikerarkivene for de to tidligere periodene er dette arkivet utvidet med informasjon om partiverv og offentlige verv. I tillegg er kvaliteten på den innsamlete informasjonen blitt bedre gjennom nye innsamlingsrutiner. Blant annet er litteratturbolken utvidet både hva gjelder omfang og datakvalitet.

Om Politikerarkivet 1945-d.d.

Innhold

Alle statsråder, representanter, faste vararepresentanter og vararepresentanter med mer enn 100 dagers ansiennitet innen én periode er biografert. Så langt det har vært mulig er alle relevante biografiopplysninger samlet inn for perioden før og etter stortings- og/eller regjeringsaktivitet. Biografiene inneholder i hovedsak informasjon om representantenes bakgrunn, politisk virke og medlemskap/verv i offentlige og private organ.

Arkivet er bygget opp med en tabell for hvert biografiemne. Den mest sentrale tabellen er Bakgrunnsinformasjon. I denne tabellen er det tilrettelagt en post med informasjon for hver representant: Navn, fødselsår, fødested, m m. For de resterende tabellen er det varierende antall poster for hver person, f eks vil en person som har ti offentlige verv ha ti poster i tabellen for offentlige verv. Biografiene inneholder følgende emner:

Bakgrunnsopplysninger:

Politisk aktivitet:

Medlemskap og verv:

Bakgrunn

I 1985 utgav Stortinget i samarbeid med Kunnskapsforlaget biografiverket "Storting og Regjering 1945-1985". Redaktør for verket og administrativ leder av datainnsamlingsprosjektet var dr.philos. Trond Nordby. Professor Trond Nordby henvendte seg høsten 1997 til Stortinget med forslag om at en burde gjøre forberedelser til utgivelse av en oppfølger til dette tobindsverket. Nordby mente at en burde sikte mot å få gitt ut et nytt biografiverk til 100-års-jubileet for unionsoppløsningen, i 2005.

Nordbys initiativ ble utredet av en arbeidsgruppe bestående av Marianne Fosland, Wenche Feedt Hagerup og Bjørn Rønning fra Stortinget, John-Erik Ågotnes og Atle Alvheim fra NSD og Trond Nordby selv. Arbeidsgruppen innstilte på at det skulle gjennomføres et prosjekt, der målet var å samordne og oppdatere Stortingets og NSDs datasamlinger for å få et bedre grunnlag for stortingssekretariatets arbeid, for forskning og undervisning og som grunnlag for publisering av biografiske oversikter. Arbeidsgruppens forslag til prosjekt ble bifalt av Stortingets administrasjon i juni 1998.

Også NSDs Politikerarkiv for perioden etter 1945 var mangelfullt oppdatert. NSDs database ble utviklet med tanke på statistiske analyser, og egnet seg derfor dårlig til uttak av informasjon om enkeltrepresentanter. Cand.polit. Sølvi Engebretsen ble engasjert i stillingen som prosjektmedarbeider fra og med februar 1999. I samarbeid med NSD ble det gamle materialet systematisert, standardisert og kvalitetssjekket. Et spørreskjema for ble utviklet, både for å hente inn opplysninger for representanter som hadde avsluttet stortingskarrieren og for å hente inn informasjon om nye stortingsrepresentanter.

Arbeidet til Sølvi Engebretsen er grunnlaget for det nye arkivet med biografier av storingsrepresentanter etter 1945 som samtidig erstattet det gamle arkivet ved NSD (Stortingsbiografidatabasen). Arkivet blir oppdatert ved hvert valg samt at representanter som har gått ut av Stortinget blir oppdatert hvert andre år. NSD får med jevne mellomrom overført nye biografidata fra Stortinget. Stortinget har på sine internettsider lagt ut biografiene fra dette arkivet.

Datakvalitet

I forbindelse med oppdatering av biografiene i 2001 ble all biografiinformasjon flyttet over til egne felt i databasen. Informasjonen ble så lang som mulig standardisert. Det ble foretatt konsistenssjekker for å luke ut feil. Bl.a. ble informasjon som var lagret under flere emneområder lagt under ett emne og feilplassert informasjon ble flyttet til riktig felt. Det ble lagt opp til at registreringsprosedyrer skal sikre standardisert innlegging av ny informasjon.

I 2001 ble det foretatt innsamling av biografiinformasjon ved hjelp av spørreskjema. Den forrige store innsamling av biografiinformasjon skjedde i 1985. 2001-skjemaet ble sendt til alle som hadde vært på Stortinget eller regjering etter 1985 og til representanter som hadde vært på Stortinget eller i regjering før 1985 og som var i live i 1985.

I spørreundersøkelsen som ble avsluttet i mai 2001 kom inn 852 svar, hvilket utgjør 88%. Jevnt over var skjemaene godt besvart, med nøyaktige og detaljerte opplysninger. Dårligst besvart var spørsmålene med avkryssingsbokser om stilling før og etter stortings- og regjeringsaktivitet, og spørsmålet om høyeste fullførte utdanning. Svarene fra etterlatte inneholdt langt færre opplysninger enn svarene fra levende, tidligere representanter.

Bruk

Politikerarkivet 1945-d.d. er innholdsrikt hva det gjelder biografiske opplysninger, og har mer informasjon om utvalgsaktivitet og tillitsverv enn Politikerarkivene 1814-1905 og 1905-1940. Opplysningene i arkivet kan også være nyttige som grunnlagsinformasjon for andre datasett om Storting og regjering. Slik arkivet er bygget opp dekker det to behov: Statistiske analyser og biografisk faktainformasjon om enkeltrepresentanter. Det gamle arkivet som tidligere dekker perioden etter 1945 var bygget opp med tanke på statistiske kjøringer – all informasjon var redusert (og forenklet) til koder. Dette vanskeligjorde tilbakeføring til biografisk informasjon om representantene. Nå er utgangspunktet ukodet informasjon, dvs. tekstfelt med innformasjon om representanten (f.eks. yrke).

En god del av den tekstuelle informasjonen kan det produseres statistiske analyser på, men for å få utnyttet potensialitet i datamaterialet vil NSD tilrettelegge kodet informasjon av tekstfeltene. Dette arbeidet er pr. i dag ikke påbegynt. Planen er å plassere den kodete informasjonen i Politikerarkivet 1814-d.d. slik at en får tidsserier fra 1814 og fremover.

Politikerarkivet 1945-d.d. inneholder langt flere opplysninger enn de to eldre politikerarkivene, noe som åpner for langt mer omfattende og detaljerte analyser av rekrutteringen til Storting og regjering i etterkrigstiden. Dette gjelder spesielt analyser av representantenes politiske aktivitet utenfor Storting og regjering (medlemskap/verv i offentlige og private organ). Det er mulig å gjennomføre analyser både på personnivå og for ulike grupper av representanter og statsråder som f.eks. etter parti, region, kjønn, alder etc. Analyser kan også foretas for hele perioden under ett eller for de enkelte stortingsperiodene eller regjeringer hver for seg. En annen mulighet er å studere endringer over tid i rekrutterings- og aktivitetsmønstre.

På individnivå er det også mulig å kartlegge representantenes og statsrådenes karriere før og etter at de har vært medlem av Storting og regjering. De omfattende opplysningene om politisk bakgrunn fra parti på lokalt og nasjonalt nivå og fra interesseorganisasjoner og offentlige styrer, råd og utvalg muliggjør også i langt større grad enn tidligere analyser av det totale karrieremønsteret for representantene hvor en ser på den relative betydning av f.eks. yrke, utdanning, politisk aktivitet og erfaring etc. for rekrutteringen til et Storting eller over tid.

Kilder

Den første store innsamlingen av dettet arkivet ble foretatt av professor Trond Nordby i 1985 og resulterte i et biografiverk samme år på Kunnskapsforlaget. Biografiverket dannet grunnlaget for det gamle NSD-biografiarkivet for perioden etter 1945. I og med at Nordby skulle dekke 40 år ble det ved innsamlingen i 1985 benyttet tidligere skrevne biografier, først og fremst Olaf Chr. Torps faste oversikter over de nyvalgte Storting. Videre er det dratt nytte av ulike publikasjoner om institusjoner og organisasjoner. På denne måten kunne man registrere en rekke sentrale verv. For det tredje er det benyttet muntlige og skriftlige henvendelser, enten til de biograferte selv eller til andre kontaktpersoner. De viktigste skriftlige eksterne kilder ved innsamlingen i 1985:

Biografier:

Medlemslister, årsberetninger o.l.:

I 2001 ble arkivet først og fremst oppdatert ved hjelp av spørreskjema, men bl.a. medlemskap i utvalg styrer og råd ble hentet fra NSDs Utvalgsarkiv. All registrering av informasjon om representanten fra eksterne kilder ble foretatt før utsendelse av spørreskjema slik at representantene hadde mulighet til å sjekke om opplysningene var korrekte.

Om datasettene

Arkivet er bygget opp med en tabell for hvert biografiemne. Den mest sentrale tabellen er 'Bakgrunnsopplysninger'. I denne tabellen er det tilrettelagt en post med informasjon for hver representant: Navn, fødselsår, fødested, m.m.

For de resterende tabellene er det varierende antall poster for hver person, f.eks. vil en person som har hatt ti offentlige verv ha ti poster i tabellen for offentlige verv.

Vedlegg