DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Politikerarkivet 1905-1940

Tidsperiode: 1903-1945

Oversikter og tabeller (inaktiv)

Informasjon om midlertidig stenging

Redusert funksjonalitet i en overgangsperiode.

På websidene for Data om det politiske system er søkefunksjonene og de interaktive tabellene midlertidig fjernet. Etter hvert vil de komme tilbake i ny og bedre utgave. Selve datamaterialet er like omfattende som før. Merk at Forvaltningsdatabasen ikke er berørt av endringene.

Ta kontakt for mer hjelp og info.

 
  • Det norske Storting 1903-1945

Sammendrag

Politikerarkivet 1905–1940 er en samling biografiske opplysninger om stortingsrepresentanter. Ettersom ikke alle regjeringsmedlemmer har vært på Stortinget, er regjeringsmedlemmer som ikke har vært representant på Stortinget også biografert i arkivet.

Arkivet inneholder informasjon om representantenes geografiske, sosiale og politiske bakgrunn - både før og etter politisk karriere.

I forhold til Politikerarkivet 1814–1905 er dette arkivet utvidet med mer utfyllende informasjon om de samme temaer: For eksempel er det hele yrkeskarrieren for representantene tilrettelagt. Ny temaer for øvrig er blant annet informasjon om den biografertes medlemskap i frivillige organisasjoner, og publisert litteratur.

Om Politikerarkivet 1905-1940

Innhold

Politikerarkivet 1905-1945 inneholder opplysninger om alle stortings- og regjeringsrepresentanter som i perioden 1903-1945 har hatt plass på Stortinget. Databasen består av i alt 1114 personer hvor de ulike variabler er knyttet til den enkelte person. Dette betyr at det er mulig å få ut informasjon tilknyttet person, samtidig som en kan lage aggregerte tabeller hvor f. eks. partigrupper eller komiteer er analyseenheten. Opplysningene om representantene kan deles i ni emneområder:

 

1. Bakgrunnsopplysninger

Her finner en informasjon om bl.a. representantens personalia, foreldrenes personalia/bakgrunn og partners personalia/bakgrunn.

2. Utdanning og yrke

Inneholder først og fremst opplysninger om representantens utdannings- og yrkeskarriere. I tillegg er det her også tilrettelagt informasjon om medaljer, krigsinnsats og diverse andre aktiviteter som ikke passer inn under andre emneområder. Grenseoppgangen mellom yrke, administrative verv, offentlige verv, organisasjonsverv og partiverv har i enkelte tilfeller vært vanskelig å foreta.

3. Kommunalpolitisk og fylkespolitisk aktivitet

Her er informasjon om representantens kommunalpolitiske og fylkespolitiske aktiviteter samlet. Under denne posten hører kun aktiviteter som har sitt utspring i valg. Dvs. medlemskap og lederskap i kommunestyre (+ herredsstyre og bystyre), formannskap, fylkesting/amtsting og fylkesutvalg/amtsutvalg.

4. Partiverv

Inneholder opplysninger om representantens partiverv.

5. Verv i frivillige organisasjoner

Innenfor dette området er det samlet opplysninger om representantens tillitsverv i frivillige organisasjoner. Slike organisasjoner omfatter i hovedsak virksomheter som har en ikke-kommersiell basis. Unntak er ulike former for samvirke. Samvirker er med fordi de har et betydelig videre siktemål enn profitt.

6. Offentlige verv

Her finner en opplysninger om offentlige verv som representanten har hatt. Med offentlige verv menes i første rekke deltakelse i kommunale og fylkeskommunale styrer og utvalg, og deltakelse i utvalg styrer og råd som er nedsatt av Storting og regjering (virksomhetsområde). Aktivitet i enkelte "halvoffentlige" institusjoner er imidlertid også ført inn under dette området.

7. Andre administrative verv

Representantens andre administrative verv defineres her som deltakelse i styrer, direksjoner og råd i private firmaer og selskaper. Hovedsakelig omfatter dette aktivitet i kommersielle foretak, men også aktivitet i stiftelser er registrert i denne tabellen, der hvor det ikke dreier seg om offentlig representasjon. Til dels er også denne tabellen en samlegruppe for verv som ikke så lett lar seg plassere, som f.eks. deltakelse på konferanser som ikke klart er forbundet med organisasjons- eller partivirksomhet.

8. Litteratur

Inneholder opplysninger om bøker eller artikler skrevet av eller om representanten.

9. Regjeringsmedlemskap, komitemedlemskap m.m.

Her er det samlet informasjon om representantens regjeringsaktivitet, medlemskap i fagkomiteer og andre stortingskomiteer, medlemskap i internasjonale delegasjoner og verv i presidentskapet.

Bakgrunn

Arbeidet med Politikerarkivet 1905–1940 startet høsten 1998 i forbindelse med utbedringen og oppdateringen av Politikerarkivet 1945-d.d. Hovedmålet med dette arkivet var å supplere etterkrigsarkivet slik at en i 2005 vil ha to databaser som biograferer alle stortingsrepresentanter i de første 100 årene etter unionsoppløsningen.

Materialet er tatt fra biografiverkene til Haffner (1915-1945) og Lindstøl (1814-1914). Et viktig supplement har vært publikasjonene Statistisk Sentralbyrå har utgitt etter stortingsvalgene. Biografiverkene til Haffner og Lindstøl er scannet av Stortinget ved Stortingsarkivet. Tilretteleggingen er deretter utført av NSD. Prosa-teksten fra biografiene er gjort maskinlesbar ved hjelp av programvare utviklet for tekstgjenkjenning. Videre er teksten delt inn etter emne og overført til datafelt. Arbeidet foregikk i etterkant av brekkingen av materialet for perioden etter 1945, og ut fra den erfaring man hadde med etterkrigsperioden, har en i størst mulig grad prøvd å legge opp til samme emne- og feltinndeling for begge periodene.

Om datasettene

Arkivet er bygget opp med en tabell for hvert biografiemne. Den mest sentrale tabellen er 'Bakgrunnsopplysninger'. I denne tabellen er det tilrettelagt en post med informasjon for hver representant: Navn, fødselsår, fødested, m.m.

For de resterende tabellene er det varierende antall poster for hver person, f.eks. vil en person som har hatt ti offentlige verv ha ti poster i tabellen for offentlige verv.