DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Party documents - chapter headlines (Kapitler)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Kapitteloverskrifter for partidokumenter (Kapitler)

Tabellen inneholder kapitteloverskrifter for større partidokumenter: prinsipp- og valgprogram samt vedtekter.

Teksten er i Avsnitt-tabellen delt opp i avsnitt der alle avsnitt er kodet i henhold til overordnet tekststruktur. Blant annet er kapitler kodet med nivå (underkapittel m m). Denne tabellen inneholder avsnitt som er kodet som kapitler.

Se Avsnitt-tabellen for ytterligere dokumentasjon.

Generelt vil en tekst ha en tekstinnledning med tittel, datering, avsendar og ingress. Dette er ikke en del av kapitlene. I denne tabellen er det likevel lagt inn et kapittel for dette som er kalt Framside. Framside har fått koden 0 i LpNr-feltet. Merk også at eventuelt sluttord i slutten av dokumentene er lagt inn under siste kapittel.

Dokumentnummer (DokNr)

Avsnittnummer (AvsnittNr)

Refererer til feltet Avsnittnummer i Avsnitt-tabellen.

Hierarkisk kapittelnummer (Kapittel)

Hierarkisk kapittelnummer.

De tre første sifrene viser til hovedkapittel, de tre neste til underkapittel osv. Det er lagt til rette for 6 potensielle kapittelnivå.

Eksempel:
001003000000000000 = Underkapittel 3 i første hovedkapittel.
011004005000000000 = Under-underkapittel 5 i underkapittel 4 i hovedkapittel 1

Kapittelnivå (Nivaa)

Viser laveste nivå dette kapitlet omhandler. For eksempel vil nivå 3 vise til at dette kapitlet inneholder tekst fra tredje undernivå og med to hovednivåer over seg.

Kapitteloverskrift (Innhald)

Kapitteloverskrift i tekstform.

Fortløpende kapittelnummer (LpNr)

Fortløpende kapittelnummer som er uavhengig av kapittelnivå.

Merk at framside alltid har 0 som løpenummer.

Siste avsnittnummer kapitlet omfatter (AvsnittNrTil)

I AvsnittNr-feltet har vi avsnittnummer for start av kapittel. Dette feltet viser til det siste avsnittnummeret kapitlet omfatter.

Både AvsnittNr-feltet og dette feltet refererer til avsnittnummeret i Avsnitt-tabellen.

Merk at siste kapittel i et dokument vil ha verdien 9999 og omfatter siste kapittel pluss eventuell tilleggstekst/sluttekst.