DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Overview of party documents (Dokument_Info)

This page is not translated to English

If the information on this page seems important, please contact PolSys-----------------------------------------

Oversikt over partidokumenter (Dokument_Info)

Enheten i datasettet er partidokumenter. Variablene gir generell informasjon om dokumentene.

Filnavn på dokumentet (Filnamn)

Filnavnet inneholder informasjon om 'type dokument', 'parti', 'tidspunkt', samt et 'løpenummer'. Når partidokumentet er unikt på tvers av variablene 'type dokument', 'parti' og 'tidspunkt' (for eksempel valgprogram), er løpenummeret 0.

Videre så angir de tre første posisjonene i filnavnet type dokument (Val=Valgprogram, Pri=Prinsipprogram, Ved=Vedtekter og Pre=Pressemeldinger), de tre neste identifiserer partiet (se dokumentasjon av feltet Partikode), mens de fire neste presiserer tidspunktet.

De resterende posisjonene i filnavnet beregnes på bakgrunn av dokumenttypen. For valgprogram (Val) er det to varianter. Sentrale program bruker totalt 13 posisjoner, mens kommunale- og fylkesvalgprogram bruker 17 posisjoner. De fire neste etter årstall for kommunal- og fylkesprogram viser kommunenummer, mens de tre siste posisjonene for alle valgprogram har et konstantledd med "000".

Eksempel:

Val0211993000 = Sentralt valgprogram for Arbeiderpartiet (021) for 1993.
Val05120031201000 = Valgprogram for KrF (051) i Bergen (1201) for 2003.

Prinsipprogram og vedtekter er bygget opp tilsvarende som for valgprogram:

Pri0712003000 = Sentralt prinsipprogram for Høyre (071) utgitt i 2003.
Ved0312002000 = Sentrale ventekter for Venstre (031) vedtatt i 2002.

For pressemeldinger er fullstendig dato tatt med:

Pre08120041501002 = Sentral pressemelding fra FrP (081) sendt ut 15.1.2004 og er den andre (002 som tre siste posisjoner) pressemeldingen sendt ut denne datoen.

Alle filnavn har i tillegg etternavn "txt" som angir at dokumentene finnes i tekstformat (ascii-format). Alle dokumentene er i tillegg tilrettelagt i rich text format (.rtf).

Fortløpende dokumentnummer (DokNr)

Dokumentnummeret blir sammen med kapittel-tabellen brukt for å navnsette html-versjonene av partidokumentene på Partiveven.

Dokumenttittel (Tittel)

Dag (Dag)

Dag for dokument, det vil si dag for mottatt pressemelding.

Måned (Maanad)

Måned for dokument, det vil si dag for mottatt pressemelding.

År (Aar)

År for dokumentet.

Avsender av dokumentet (Avsendar)

Avsender av dokumentet. Blankt/missing betyr at det er det sentrale partiet som er avsender. Når feltet inneholder informasjon er kommune- eller fylkesnummer brukt.

Politisk nivå som er avsender av dokumentet (Mottakar)

Merk at det korte variabel-/feltnavnet er misvisende i forhold til innholdet.

Type dokument (DokumentType)

Parti (PartiKode)

Navn på person som er avsendar av dokumentet (Person)

Dette feltet blir brukt for identifisere personen som er avsender av pressemeldingene. Feltet blir fylt ut ved hjelp av avsnitts-segmenterings-modulen i DokBrekk og inneholder derfor ofte også posisjon og parti til avsender.

Feltet har varierende kvalitet og ikke alle avsendere er blitt registrert.

Biografiidentifisering av personavsender (PersonKode)

Dette feltet er til nå ikke fylt ut, men skal inneholde nummeridentifikasjon i NSDs Politikerarkiv til avsenderen av pressemeldingen.

Antall kapitler i dokumentet (Innhald)

Antall kapitler er registrert for større dokumenter som er inndelt kapitler.

Prosatittel (Prosatittel)

I tilfeller der partidokumenter har en beskrivende tittel og ikke bare nevner dokumentet med type, parti og år ("Valgprogram for SV 1993"), er det merket av i denne variabelen.

Ikke alle prosatitler er avmerket.

Dokument på nynorsk (Nynorsk)

Dersom dokumentet er på nynorsk, fremkommer dette i denne variabelen.

Merk at de færreste dokumentene som er på nynorsk er blitt avmerket med nynorsk i dette feltet.

Antall ord i dokumentet (N_Ord)

Feltet blir brukt blant annet i Partiveven til å estimere hvor mange sider dokumentet består av.

Antall avsnitt i dokumentet (N_Avsnitt)

Første avsnitt i dokumentet (FyrsteAvsnitt)

Dokumentets første avsnitt, det vil si det første avsnittet som er kodet med innholdsavsnitt (-77) via DokBrekk-programmet, er lagret her.

Feltet blir brukt for å vise pressemeldingens første avsnitt på hjemmesiden til Partiveven.

Tidspunkt dokumentet er registrert (InnTidspunkt)

Blir brukt for å vise tidspunkt (klokkeslett og dato) for pressemeldinger på Partivevens hjemmeside.