DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Bedriftsstyrearkivet

Data år: 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000

Oversikter og tabeller

Ingen oversikter og tabeller er tilrettelagt.

Sammendrag

Bedriftsstyrearkivet inneholder i hovedsak navn på alle styremedlemmer og daglige ledere i de 200 største bedriftene i Norge, samt i alle banker. Arkivet inneholder data for hvert femte år. Første årgang er 1970.

Om Bedriftsstyrearkivet

Innhold

Arkivet består to nivåer med tilsvarende datasett. Det første datasettet inneholder informasjon om bedriften (navn, bedriftstype, antall årsverk, omsetning og forvaltningskapital for banker). Det andre datasettet inneholder informasjon om daglig leder samt personene i bedriftstyrene (navn og type verv). Se for øvrig variabelbeskrivelsene under de respektive datasettene.

Bakgrunn

Datamaterialet er samlet inn av Sigmund Grønmo ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen. For perioden 1970 til 1995 er dette samlet inn i forbindelse med forskningsprogrammet 'Det nye pengesamfunnet', som ble gjennomført i regi av Norges forskningsråd i tidsrommet 1989–1996. Makt- og demokratiutredingen har finansiert innsamlingen av materialet for 2000. I august 2002 ble materialet overført fra Sosiologisk institutt til NSD for arkivering og utlevering til ev. andre forskingsformål.

Datakvalitet

De opprinnelige data som er overført til NSD inneholder informasjon om antall årsverk og omsetning (forvaltningskapital for banker). Dette er informasjon som aldri har vært prioritert når innsamlingen skjedde; det mangler derfor informasjon for mange virksomheter samtidig som kvaliteten på data er varierende.

Bruk

Bedriftsstyrearkivet er først og fremst samlet inn med det formål å kunne studere maktstrukturer som oppstår ved at en og samme person er styremedlem i mer enn en bedrift. Slike forbindelser blir gjerne kalt ”overlappende styreverv” eller ”styrefelleskap”. Ved å aggregere ”styrefelleskap” er det mulig å si noe om hvor makt blir sentralisert ved at enkelte styrer har mange personer i andre styrer og hvordan slike sentrale maktpunkter blir vedlikeholdt og endret over tid. Dette kalles gjerne for nettverksanalyse. Gjennom nettverksanalyse kan en altså se på forbindelseslinjer mellom næringslivets aktører, de nettverksmønstrene som disse forbindelseslinjene til sammen utgjør og de enkelte aktørers posisjon innen disse nettverkene.

Kilder

En stor del av materialet om styremedlemmene i bedriftene er stilt til disposisjon av Brønnøysundregistrene. De nyeste dataene er mottatt i elektronisk form, mens opplysninger fra 1970- og 1980-årene er systematisert og registrert på basis av arkiverte brev og rapporter fra bedriftene. Brønnøysundregistrene tilrettela forholdene for datainnsamlingen på en utmerket måte. I forbindelse med datainnsamlingen for 2000 hadde vi også stor nytte av at Dagens Næringsliv ga tilgang til sin oversikt over de største norske bedriftene. NSD har bidratt med tilrettelegging av 1995- og 2000-årgangen.