Fra 1. januar 2022 er NSD en del av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.
Våre tjenester vil i en overgangsperiode fortsatt finnes på nsd.no

Saksopplysninger (utgått versjon - oppdateres ikke) (VOT_saksopplysninger_gammel_versjon)

Tabellen inneholder informasjon om de enkelte voteringer foretatt over Stortingets elektroniske voteringsanlegg. Tabellen omfatter perioden fra sesjonen 1979/80 til og med 1999/00. 'Votering' er enhet.

Presidentens stemmegiving er ikke registrert i sesjonene før 1993/94. Beregning av uenighet for disse sesjonene vil således være basert på maksismalt 164 representanter.

Unikt identifikasjonsnummer for hver enkelt votering (LPNR)

Variabelen er nøkkel for kobling mot data om representanter tilstede under behandling av sakene på det aktuelle kart og representantenes stemmegiving. LPNR er satt sammen av ses + sal + kart + sak + votnr. Eksempel: lpnr 1371056003017 betyr at voteringen er gjennomført i sesjon nummer 137, i Stortingets plenum, under kart 56, sak 3, og er votering nummer 17 (137|1|056|003|017).

Sesjon (SES)

Avdeling i Stortinget (SAL)

Dato (DATO)

Klokkeslett (TID)

Nøyaktig klokkeslett for gjennomføring av voteringen. Tidspunktet refererer til klokkeslett registrert av det elektroniske voteringsanlegget (kan avvike noen få sekunder fra klokkeslett oppgitt i Stortingsforhandlinger)

Nummer på dagsorden i Storting/Odelsting (KART)

Nummer på sak innenfor innenfor dagsorden (kart) (SAK)

Fortløpende nummerering av votering innenfor kart og sak (VOTNR)

Sidetall i Stortingsforhandlinger (SIDETALL)

Stortingsperiode (PERIODE)

Gruppering av sesjonene til stortingsperioder. Sesjonene i en periode er kodet med den første sesjonen i perioden

Type innstilling det voteres over (TYPSAK)

Nummer på innstilling (NR)

Nummer på innstilling fra stortingskomité. Budsjettinnstillinger er nummerert i egen nummerserie med romertall. For eksempel er budsjettinnstilling nr. IV her kodet som 904

Referanse (REF)

Referanse til melding eller proposisjon som komiteinnstillingen er laget på bakgrunn av

Komite som innstillingen kommer fra (KOM)

Forslagsstiller (PERSON)

Identifikasjonsnummer på representanten som fremmer forslaget det voteres over. Representantens identifikasjonsnummer korresponderer med Politikerarkivet

Forslagsstillers parti (FORSPAR1)

Partitilhørighet til forslagsstiller

Første parti som støtter forslaget (FORSPAR2)

Samme koder som for FORSPAR1

Andre parti som støtter forslaget (FORSPAR3)

Samme koder som for FORSPAR1

Tredje parti som støtter forslaget (FORSPAR4)

Samme koder som for FORSPAR1

Fjerde parti som støtter forslaget (FORSPAR5)

Samme koder som for FORSPAR1

Femte parti som støtter forslaget (FORSPAR6)

Samme koder som for FORSPAR1

Antall stemmer for (ANTFOR)

Antall stemmer FOR registrert av det elektroniske voteringsanlegget

Antall stemmer mot (ANTMOT)

Antall stemmer MOT registrert av det elektroniske voteringsanlegget

Første emnekode (TES1)

Emnekoder basert på Stortingets tesaurus. For de fleste voteringer er kun en emnekode registrert. Et antall voteringer, særlig voteringer under budsjettforhandlinger, er ikke registert med emnekode på grunn av at en og samme votering kan være votering over flere ulike emner

Andre emnekode (TES2)

Samme koder som for TES1

Tredje emnekode (TES3)

Samme koder som for TES1

Fjerde emnekode (TES4)

Samme koder som for TES1

Femte emnekode (TES5)

Samme koder som for TES1

Voteringstema (TEKST)

Så langt som mulig utfyllende opplysninger om voteringstemaet. Et antall voteringer er registrert med forholdsvis lange "tekststrenger"

Emnegruppe basert på første emnekode (EMNEGRUPPE)

Voteringstype (VOTTYP)

Antall stemmer FOR (FORFOR)

Antall stemmer FOR som inngår i beregning av "uenighetsindekser". For stortingsperioden 1989-93 er ikke presidentens stemme med i grunnlaget for beregningene

Antall stemmer MOT (MOTMOT)

Antall stemmer MOT som inngår i beregning av "uenighetsindekser". For stortingsperioden 1989-93 er ikke presidentens stemme med i grunnlaget for beregningene

Presidentens navn (PRES)

Presidentens identfikasjonsnummer (PRESPERS)

Identifikasjonsnummer på representanten som fremmer forslaget det voteres over. Representantens identifikasjonsnummer korresponderer med Politikerarkivet

Presidentens parti (PRESPART)

Kommentar til voteringen (KOMMENTARER)

Referanse i fulltekst (REFERANSE)

Referanse til register til stortingsforhandlinger (9. del) (SAKSREGISTER)