Fra 1. januar 2022 er NSD en del av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.
Våre tjenester vil i en overgangsperiode fortsatt finnes på nsd.no

Bakgrunnsopplysninger (Pol_Bakgrunn)

Datasettet inneholder bakgrunnsopplysninger om norske politikere fra 1814 til 1986. Det finst opplysninger om alle stortingsrepresentantene, samt om mange av suppleantene, i perioden 1814-1986. For perioden 1872-1986 er statsrådene registrert, og for perioden 1945-86 er også statssekretærene registrert.

Datakvaliteten er ganske god, men det kan være mindre feil i datamaterialet. Ved bruk av materialet til statistiske kjøringer, vil imidlertid feilene i liten grad påvirke resultatene.

Fullstendig etternavn. (Navn)

Initialene til personen. (Init)

Identifiseringsnummer. (Idnum)

Personnummer. (Person)

Hver person har et unikt nummer. Dette nummeret er også benyttet i andre av NSDs arkiver..

Fødselsår. (V01)

Kjønn. (V02)

Alder ved førstegangs møte. (V03)

Denn variabelen er kodet ved første gangs valg eller utnevning for hver av de tre elitekategoriene. Har en stortingsmann møtt som varamann, vil alder være kodet etter første gangs møte som suppleant.

År for førstegangs møte. (V04)

De tre siste siffer i årstallet er registrert, 1950 blir 950.

Partitilhørighet ved inntreden. (V05)

Partikode som viser hvilket parti representanten representerte da han ble valgt.

Standardiserte partikoder. (Parti_inn)

Denne variabelen viser standardiserte partikoder, det vil si koder som blir benyttet også i andre arkiv.

Nytt parti ved eventuelt skifte. (V06)

Partikode som viser hvilket parti representanten representerte etter et partiskifte.

Standardiserte partikoder for elitearkivet. (Parti_skifte)

Kodene er benyttet i flere av NSDs arkiver, se ovenfor.

Fødested; fogderi, byer. (V07)

Bygger på den geografiske inndeling som var gjeldende i perioden 1906-1918, med de endringer som gjalt etter 1915.

Fødested; fylke. (V08)

Fødested; landsdel. (V09)

En typologisering av Norge i seks geografiske områder med forventet større ytre enn indre variasjon. I tillegg er utlandet gitt som en egen verdi. Typologien følger Rokkans seks deling (Rokkan og Valen, 1964).

Fødested; kommunetype. (V10)

En inndeling av kommunene etter hvor stor by eller nær tilknytning til by en kommune har.

Virkested ved første valg; landsdel. (V11)

Viser i hvilken landsdel peronen var sysselsatt. Koder som V09.

Virkested ved første valg; kommunetype. (V12)

Koder som V10

Eget yrke. (V13)

Typologi med cirka førti verdier. Yrkesvariablene (V13, V14, V20, V21) er basert på yrkesstrukturen i forrige århundre, og er lite differensiert. Dette kan kompenseres for ved omkoding til andre og grovere kategorier, jfr omkodingsforslag i NSD Håndbok nr. 1 Variabelen mors yrke er ny, og har verdier kun for stortingsrepresentanter etter valget i 1985.

Eget yrke etter uttreden. (V14)

Koder som V13.

Utdanning. (V15)

Typologi med tjue verdier. Berre formell, teoretisk utdannig er med. Læretid, fritidsundervisning osv er ikke tatt med, og det er bare den høyeste utdanningen som er kodet.

Antall år som representant. (V16)

Teller med enten som valgt eller som trådt inn fra varaplass.

Antall år som suppleant. (V17)

Her blir det talt fra fra og med første møte, uansett lengden på dette.

Kommunalpolitisk aktivitet. (V18)

En har kartlagt om personen har hatt verv i lokalpolitikken.

Fylkespolitisk aktivitet. (V19)

En har kartlagt om personene har hatt verv i fylkespolitikken.

Fars yrke. (V20)

Kodesett som for eget yrke.

Mors yrke. (V21)

Kodesett som for eget yrke.

Slektskap til andre representanter. (V22)

Tillitsverv i Stortinget. (V23)

Dersom personen skifter verv i løpet av perioden, vil det høyeste vervet bli kodet.