Fra 1. januar 2022 er NSD en del av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.
Våre tjenester vil i en overgangsperiode fortsatt finnes på nsd.no

Vilkår for bruk av data

Det forutsettes at NSD blir referert som datakilde ved bruk av data i publikasjoner eller lignende. For å sikre best mulig informasjon om bruken av data, er det ønskelig at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Under finnes forslag til referanser for NSDs arkiver som inneholder data om det politiske system:

Storting

Politikerarkivet 1814-1905

(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra NSD - Norsk senter for forskningsdata sitt Politikerarkiv 1814-1905. Materialet er stilt til disposisjon av Chr. Michelsens Institutt (CMI) og Sosiologisk institutt, UiB, og tilrettelagt av NSD. Verken Chr. Michelsens Institutt (CMI), Sosiologisk institutt, UiB, eller NSD er ansvarlige for analysen av data eller de tolkninger som er gjort her.

Politikerarkivet 1905-1940

(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra NSD - Norsk senter for forskningsdata sitt Politikerarkiv 1905-1940. Materialet er stilt til disposisjon og tilrettelagt av NSD. NSD er ikke ansvarlig for analysen av data eller de tolkninger som er gjort her.

Politikerarkivet 1945-d.d.

(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra NSD - Norsk senter for forskningsdata sitt Politikerarkiv 1945-d.d.. Materialet er stilt til disposisjon av Stortinget og tilrettelagt av NSD. Verken Stortinget eller NSD er ansvarlige for analysen av data eller de tolkninger som er gjort her.

Politikerarkivet 1814-d.d.

(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra NSD - Norsk senter for forskningsdata sitt Politikerarkiv 1814-d.d. Materialet er stilt til disposisjon og tilrettelagt av NSD. NSD er ikke ansvarlig for analysen av data eller de tolkninger som er gjort her.

Voteringsarkivet

(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra NSD - Norsk senter for forskningsdata sitt Voteringsarkiv. Materialet er stilt til disposisjon av Stortingsarkivet og tilrettelagt av NSD. Verken Stortingsarkivet eller NSD er ansvarlige for analysen av data eller de tolkninger som er gjort her.

Voteringsarkivet 1814-1940

(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra NSD - Norsk senter for forskningsdata sitt Voteringsarkiv. Materialet er stilt til disposisjon av Historisk institutt, UiO, og tilrettelagt av NSD. Verken Historisk institutt, UiO, eller NSD er ansvarlige for analysen av data eller de tolkninger som er gjort her.

Fraksjonsmerknadsarkivet

(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra NSD - Norsk senter for forskningsdata sitt Fraksjonsmerknadsarkiv. Materialet for perioden 1945-1977 er stilt til disposisjon og tilrettelagt av Hilmar Rommetvedt, International Research Institute of Stavanger (IRIS), mens NSD har stått for senere oppdateringer. Materialet er stilt til disposisjon av NSD. Verken Hilmar Rommetvedt eller NSD er ansvarlige for analysen av data eller de tolkninger som er gjort her.

Dokument 8-arkivet

(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra NSD - Norsk senter for forskningsdata sitt Dokument 8-arkiv. Materialet er tilrettelagt av cand. polit. Astri Hildrum for hennes hovedoppgave. Materialet blir stilt til disposisjon av NSD. Verken Astri Hildrum eller NSD er ansvarlige for analysen av data eller de tolkninger som er gjort her.

Arkiv med sitat om kulturpolitikk

(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra NSD - Norsk senter for forskningsdata sitt Arkiv med sitat om kulturpolitikk. Materialet er tilrettelagt av Marit Bakke ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Materialet blir stilt til disposisjon av NSD. Verken Marit Bakke eller NSD er ansvarlige for analysen av data eller de tolkninger som er gjort her.

Regjering

Statsrådsarkivet

(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra NSD - Norsk senter for forskningsdata sitt Statsrådsarkiv. Materialet er stilt til disposisjon og tilrettelagt av NSD. NSD er ikke ansvarlig for analysen av data eller de tolkninger som er gjort her.

Statssekretærarkivet

(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra NSD - Norsk senter for forskningsdata sitt Statssekretærarkiv. Materialet er stilt til disposisjon og tilrettelagt av NSD. NSD er ikke ansvarlig for analysen av data eller de tolkninger som er gjort her.

Parti

Partidokumentarkivet

(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra NSD - Norsk senter for forskningsdata sitt Partidokumentarkiv. Materialet er for perioden 1884-1997 tilrettelagt av Bernt Aardal og Hege Skjeie, Institutt for samfunnsforskning, mens NSD har stått for senere oppdateringer samt tilrettelegging av pressemeldinger og fylkesvalgprogam. Materialet er stilt til disposisjon av NSD. Verken Bernt Aardal, Hege Skjeie eller NSD er ansvarlige for analysen av data eller de tolkninger som er gjort her.

Manifestoarkivet

(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra NSD - Norsk senter for forskningsdata sitt Manifestoarkiv. Som deltaker i det internasjonale Manifestoprosjektet, har NSD systematisert meningsinnholdet i norske partiers valgprogram. samt regjeringserklæringer. Materialet er stilt til disposisjon av NSD. Verken det internasjonale Manifestoprosjektet eller NSD er ansvarlige for analysen av data eller de tolkninger som er gjort her.

Arkiv over partihistoriske hendinger

(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra NSD - Norsk senter for forskningsdata sitt Arkiv over partihistoriske hendinger. Materialet er stilt til disposisjon og tilrettelagt av NSD. NSD er ikke ansvarlig for analysen av data eller de tolkninger som er gjort her.

Valglistearkivet

(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra NSD - Norsk senter for forskningsdata sitt Valglistearkiv. Materialet er tilrettelagt og stilt til disposisjon av NSD. NSD er ikke ansvarlig for analysen av data eller de tolkninger som er gjort her.

Forvaltning

Forvaltningsdatabasen

(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra NSD - Norsk senter for forskningsdata sin Forvaltningsdatabase. Materialet er samlet inn og tilrettelagt av LOS-senteret, Rokkansenteret og NSD og primært finansiert av Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi). Verken LOS-senteret, Rokkansenteret, NSD eller Difi er ansvarlig for analysen av data eller de tolkninger som er gjort her.

Forvaltningslitteraturdatabasen

(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra NSD - Norsk senter for forskningsdata sin Forvaltningslitteraturdatabase. Materialet er tilrettelagt av Rokkansenteret og Statskonsult. Materialet blir stilt til disposisjon av NSD. Verken Rokkansenteret, Statskonsult eller NSD er ansvarlige for analysen av data eller de tolkninger som er gjort her.

Database med oversikt over statsansatte

(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra NSD - Norsk senter for forskningsdata sin database over statsansatte. Materialet er tilrettelagt av NSD og baserer seg primært på Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST) som kilde. NSD er ikke ansvarlig for analysen av data eller de tolkninger som er gjort her.

Spørreundersøkelse om statlig autonomi

(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fraNSD - Norsk senter for forskningsdata sin Spørreundersøkelse om statlig autonomi. Materialet er tilrettelagt av Rokkansenteret i samarbeid med NSD. Materialet blir stilt til disposisjon av NSD. Verken Rokkansenteret eller NSD er ansvarlige for analysen av data eller de tolkninger som er gjort her.

Spørreundersøkelse om forvaltningens EU-tilpasning

(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra NSD - Norsk senter for forskningsdata sin Spørreundersøkelse om forvaltningens EU-tilpasning. Materialet er innsamlet av forskningsgrupper fra Norge (Rokkansenteret), Sverige, Danmark, Island og Finland og ble finansiert av den Nordiske samarbeidsnemnden for samfunnsforskning (NOS-S). Materialet er stilt til disposisjon av NSD. Verken de enkelte lands forskningsgrupper eller NSD er ansvarlige for analysen av data eller de tolkninger som er gjort her.

Avtalearkivet, partnerskapavtaler stat og kommune i NAV-reformen

  1. Data utleveres kun til eget bruk og kun til det prosjektet som er beskrevet i søknaden. Dersom du har behov for å bruke dataene til et annet formål, må det søkes om ny tilgang.
  2. Bruker plikter å referere til "NSDs Avtalearkiv for NAV-evalueringen", og informere (f.eks. i en fotnote) om at "NSD er ikke ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her".
  3. Bruker plikter å sende NSD/ Bergen kopi av eventuelle rapporter/ publikasjoner (enten i elektronisk form eller to eksemplarer i papirformat) som er utarbeidet på basis av dataene.

Sentraladministrasjonsundersøkelsene

(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra NSD - Norsk senter for forskningsdata sine Sentraladministrasjonsundersøkelser. Prosjektledere har vært professor Per Lægreid, Universitet i Bergen og Rokkansenteret, professorene Tom Christensen og Morten Egeberg, Universitetet i Oslo, og professor Jarle Trondal, Universitetet i Agder. Alle forskerne har stått sentralt som prosjektmedarbeidere og prosjektledere i de tidligere sentraladministrasjonsundersøkelsene i 1976, 1986, 1996 og 2006. Innsamling av data har skjedd i samarbeid med NSD. Materialet er stilt til disposisjon av NSD. Verken Per Lægreid, Tom Christensen, Morten Egeberg eller NSD er ansvarlige for analysen av data eller de tolkninger som er gjort her.

Utvalgsarkivet

(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra NSD - Norsk senter for forskningsdata sitt Utvalgsarkiv. Arkivet inneholder informasjon om utvalgene og om medlemmene i disse. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), publisert som åpne datasett. NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Materialet er stilt til disposisjon av NSD. Verken DSS eller NSD er ansvarlige for analysen av data eller de tolkninger som er gjort her.

Embetsmannsarkivet

(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fraNSD - Norsk senter for forskningsdata sitt Embetsmannsarkiv. Data er basert på materiale innsamlet av forskningsgrupper ved universitetene i Bergen, Oslo og Trondheim. Materialet blir stilt til disposisjon av NSD. Verken forskningsgruppene eller NSD er ansvarlige for analysen av data eller de tolkninger som er gjort her.

Organisasjoner

Organisasjonsarkivet

(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra NSD - Norsk senter for forskningsdata sitt Organisasjonsarkiv. Prosjektet ble initiert av International Research Institute of Stavanger (IRIS), mens NSD har stått for innsamling. Materialet er stilt til disposisjon av NSD. Verken IRIS eller NSD er ansvarlige for analysen av data eller de tolkninger som er gjort her.

Organisasjonsarkivet - eldre

(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra NSD - Norsk senter for forskningsdata sitt Organisasjonsarkiv - eldre. Materialet ble opprinnelig samlet inn gjennom prosjekter ledet av Abraham Hallenstvedt og Jorolv Moren, Universitetet i Tromsø. Materialet blir stilt til disposisjon av NSD. Verken Abraham Hallenstvedt, Jorolv Moren eller NSD er ansvarlige for analysen av data eller de tolkninger som er gjort her.

Andre arkiv

Akademikerarkivet

(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra NSD - Norsk senter for forskningsdata sitt Akademikerarkiv. Hovedansvarlige for innsamling og bearbeiding av data på 1960-tallet var Sonja Pollan, Vilhelm Aubert og Tore Lindbekk, Universitetet i Oslo. Materialet blir stilt til disposisjon av NSD. Verken Sonja Pollan, Vilhelm Aubert, Tore Lindbekk eller NSD er ansvarlige for analysen av data eller de tolkninger som er gjort her.

Bedriftsstyrearkivet

(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra NSD - Norsk senter for forskningsdata sitt Bedriftsstyrearkiv. Data er innsamlet av Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen. Materialet er stilt til disposisjon av NSD. Verken Sigmund Grønmo eller NSD er ansvarlige for analysen av data eller de tolkninger som er gjort her.