DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Vi er i ferd med å legge om våre datasystemer fra 25.5.2022. Det kan være noe ustabilitet på tilgjengeligheten til disse dataene i en kort periode etter denne datoen.

Sammendrag

Embetsmannsarkivet inneholder informasjon om embetsmenn i sentraladministrasjonen i perioden 1814-1965 og 1970-1974. Arkivet består av seks enkeltarkiv som omfatter periodeinndelingene 1814-1845, 1845-1884, 1885-1914, 1915-1939, 1945-1965 og 1970-1974. Opplysningene som er registrert varierer noe mellom periodene, men inneholder bl.a. fødested, fars yrke, utdanning, stilling før og etter departementstjeneste, sektortilknytning før og etter departementstjeneste, departementsstillinger, sluttårstall i departement, lønnstrinn, karriere innen departement, type departement, tiltredelsesår og permisjoner.

Bakgrunn

Dataene ble samlet inn av følgende prosjektledere i forbindelse med utgivelse av verket 'Sentraladministrasjonens historie':

Redaksjonskomiteens forord:

Initiativet til å få gitt ut et verk om den norske sentraladministrasjonens historie ble tatt av Departementenes Juristforening, som i 1958 opprettet en redaksjonskomite bestående av Torstein Eckhoff, Jens Arup Seip og Ingeborg Wilberg.

Bind 1 omhandler perioden fra 1814 - 1844, det ble skrevet av daværende universitetslektor Per Maurseth
Bind 2 dekker perioden 1945 - 1884, det ble skrevet av Professor Edgeir Benum
Bind 3 har foreløbig ikke blitt utgitt, ansvarlig for data var Professor Knut Dahl Jakobsen
Bind 4 dekker perioden 1914 - 1940 og ble skrevet av Profesor Kåre D Tønnessen
Bind 5 om perioden 1940 - 1945 ble skrevet av underdirektør Jan Debes

For senere tids historie vises særlig til  P.Lægereid og J.P.Olsen : "Byråkrati og beslutninger"  Universitetsforlaget Oslo,Bergen,Trondheim 1978, og Grønlie, Tore og Yngve Flo: Sentraladministrasjonens historie etter 1945,
  - Grønlie, Tore: Ekspansjonsbyråkratiets tid, 1945-1980 og
  - Grønlie, Tore og Flo, Yngve: Den nye staten? Tiden etter 1980, dessuten
  - Grønlie, Tore (Red)   Forvaltning for politikk, Norsk forvaltningspolitikk etter 1945

Datasett

  Embedsmannsarkivet, Departementsansatte 1814 - 1845
  Embedsmannsarkivet, Departementsansatte 1845 - 1884
  Embedsmannsarkivet, Departementsansatte 1885 - 1914
  Embedsmannsarkivet, Departementsansatte 1915 - 1939
  Embedsmannsarkivet, Departementsansatte 1945 - 1965
  Embedsmannsarkivet, Departementsansatte 1970 - 1974