DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Vi er i ferd med å legge om våre datasystemer fra 25.5.2022. Det kan være noe ustabilitet på tilgjengeligheten til disse dataene i en kort periode etter denne datoen.

Sammendrag

Akademikerarkivet inneholder informasjon om ulike grupper norske akademikere frem til 1960-tallet. Data er av noe varierende kvalitet, men gir stort sett et omfattende og interessant bilde av utviklingen av høyere utdanning i Norge. Opplysningene som er registrert varierer noe mellom de ulike kategoriene av akademikere, men inneholder bl.a. informasjon om fødested, fars yrke, utdanning og i noen grad yrkeskarriære.

Bakgrunn

Rundt 1960 ble det av en rekke forskere og studenter i Oslo (i skjæringspunktet mellom Institutt for samfunnsforskning(ISF), Institutt for anvendt sosialvitenskapelig forskning (INAS) og Universitetet i Oslo) samlet inn store mengder biografisk-/historiske data som et ledd i en mer empirisk kvantitativ generell kartlegging av nyere norsk historie og samfunnsliv. Gjennom Komiteen for samfunnsvitenskapelig databehandling (Under NAVF) ble deler av materialet etterhvert overført til NSD, her har vi dokumentert data for teologer, jurister, medisinere, realister og filologer. Av andre utdanningskategorier ble det opprinnelig også tilrettelagt data for krigsskolekandidater (Francesco Kjellberg), stats- og sosialøkonomer (Wilhelm Aubert) og tannleger (Dagfinn Ås), men status for disse data/planer er ikke kjent. Mot slutten av -60-tallet ble mye av materialet oppdatert ved NAVFs utredningsinstitutt som et ledd i arbeidet med å forbedre den statistiske oversikten over høyere utdannet arbeidskraft. Dette skjedde samtidig som utredningsinstituttet opprett et doktorgradsarkiv (Daværende konsulent Hans Skoie) og et arkiv over vitenskapelig personell ved universiteter og høyskoler.

Wilhelm Aubert, Institutt for samfunnsforskning og Tore Lindbekk, Institutt for anvendt sosialforskning fungerte som de viktigste praktiske prosjektorganisatorene for det opprinnelige innsamlingsarbeidet.

Publisert materiale

 

Andre nært beslektede datainnsamlinger ble gjennomført av Regi Enerstvedt Valgt ledelse i næringslivet, Henry Valen Nominerte ved Stortingsvalgene i 1957, 1961 og 1965, John Higley Partiledelse, Næringslivselite og LO-ledelse Audun Offerdal Nominerte ved kommunevalget i 1967 i Oslo Arne Strand Bystyrerepresentanter i Oslo Anita Werner Journalister/medlemmer av Presseforbundet i 1965 Else Øyen Sosialsjefer og sosialnemder 1965-1972.

Gudmund Hernes gjennomførte også intervjuer med Stortingsrepresentantene i 1966 og 1969, senere fulgt opp i Maktutredningen i 1977. Bortsett fra Hernes' intervjudata er ikke disse andre datasamlingene arkivert med tanke på gjenbruk.

Se forøvrig PDF-versjonen av dokumentasjonen utarbeidet i 1969.

Tilgjengelige datasett

Vedlegg

Opprinnelig dokumentasjon pr 1970:
  Filologer   Jurister I   Jurister II   Medisinere   Realister   Teologer