DIFI-statistikk

Statistikk fra Forvaltningsdatabasen per 01.01.2022. (I denne statistikken er noen enheter fra basen unntatt.)

Dag: Måned: År:

Tabell 2.1 Statens omfang (forvaltningsenheter) etter grunntype organisasjon.
Grunntype organisasjonAntall enheter
I alt1315
0 Nasjonale enkeltstående organ108
11 Etater - Hovedkontor44
21E Etater - Distriktsenheter/lokale enheter863
21G Enkeltenheter i grupper65
SAT Andre lokale enheter235
Tabell 2.2.a Antall virksomheter (forvaltningsorganer, ekskl. lokale enheter) etter hovedgruppe organisering.
ForvaltningsorganerAntall enheterKommentar
Forvaltningsorganer i alt217Ekskl. departementene
10 Departement16Inkl. Statsministerens kontor
20 Sentraladministrative organ, direktorat69
31 Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter38
33 Andre ordinære forvaltningsorgan105
32 Forvaltningsbedrift3
35 Finansieringsinstitusjon2
Tabell 2.2.b Antall virksomheter (selskaper) etter hovedgruppe organisering.
SelskaperAntall enheterKommentar
Selskaper i alt64
42 Særlovselskap5
43 Statsforetak7
46 Heleseforetak7
41 Statsaksjeselskap, heleide32
45 Statsaksjeselskap, deleide13Staten eier minst 50%
Tabell 2.3. Statlige forvaltningsorgan. Antall: 217
Navn Fylke Dep Tilknytningsform
Militærmisjonen i Brussel FD Andre ordinære forvaltningsorgan
22. juli-senteret Oslo KD Andre ordinære forvaltningsorgan
Arbeids- og velferdsdirektoratet Oslo AID Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Arbeidsforskningsinstituttet Oslo KD Andre ordinære forvaltningsorgan
Arbeidsretten Oslo AID Andre ordinære forvaltningsorgan
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Oslo KD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Oslo BFD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Barneombudet Oslo BFD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
By- og regionforskningsinstituttet NIBR Oslo KD Andre ordinære forvaltningsorgan
Datatilsynet Oslo KDD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
De nasjonale forskningsetiske komiteene Oslo KD Andre ordinære forvaltningsorgan
Den høyere påtalemyndighet: Riksadvokaten Oslo JD Andre ordinære forvaltningsorgan
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Oslo KDD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Digitaliseringsdirektoratet Oslo KDD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Direktoratet for byggkvalitet Oslo KDD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Direktoratet for e-helse Oslo HOD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring Oslo FIN Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Oslo HOD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Direktoratet for utviklingssamarbeid Oslo UD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Eksportfinansiering Norge Oslo NFD Forvaltningsbedrift
Etterretningstjenesten Oslo FD Andre ordinære forvaltningsorgan
Felles kontraterrorsenter Oslo JD Andre ordinære forvaltningsorgan
Finanstilsynet Oslo FIN Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Folkehelseinstituttet Oslo HOD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Forbrukerrådet Oslo BFD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Forsvarets boligtjeneste Oslo FD Andre ordinære forvaltningsorgan
Forsvarets etterretningshøgskole Oslo FD Andre ordinære forvaltningsorgan
Forsvarets fellestjenester Oslo FD Andre ordinære forvaltningsorgan
Forsvarets fjernundervisning Oslo FD Andre ordinære forvaltningsorgan
Forsvarets Forum Oslo FD Andre ordinære forvaltningsorgan
Forsvarets høgskole Oslo FD Andre ordinære forvaltningsorgan
Forsvarets mediesenter Oslo FD Andre ordinære forvaltningsorgan
Forsvarets militærgeografiske tjeneste Oslo FD Andre ordinære forvaltningsorgan
Forsvarets museer Oslo FD Andre ordinære forvaltningsorgan
Forsvarets sikkerhetsavdeling Oslo FD Andre ordinære forvaltningsorgan
Forsvarets stabsskole (FSTS) Oslo FD Andre ordinære forvaltningsorgan
Forsvarets veterantjeneste Oslo FD Andre ordinære forvaltningsorgan
Forsvarsbygg Oslo FD Andre ordinære forvaltningsorgan
Forsvarsmateriell Oslo FD Andre ordinære forvaltningsorgan
Forsvarsstaben Oslo FD Andre ordinære forvaltningsorgan
Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond Oslo BFD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Generaladvokaten Oslo JD Andre ordinære forvaltningsorgan
Helsedirektoratet sentralt Oslo HOD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Husleietvistutvalget Oslo KDD Andre ordinære forvaltningsorgan
Institutt for forsvarsstudier Oslo FD Andre ordinære forvaltningsorgan
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Oslo AID Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Jernbanedirektoratet Oslo SD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Klagenemnda for industrielle rettigheter Oslo NFD Andre ordinære forvaltningsorgan
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Oslo JD Andre ordinære forvaltningsorgan
Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge Oslo KUD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Kunst i offentlige rom Oslo KUD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Kunsthøgskolen i Oslo Oslo KD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Landbruksdirektoratet Oslo LMD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Landsdekkende administrativ enhet Oslo KD Andre ordinære forvaltningsorgan
Landsdekkende faglig enhet Oslo KD Andre ordinære forvaltningsorgan
Likestillings- og diskrimineringsombudet Oslo KUD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
LOS-programmet Oslo FD Andre ordinære forvaltningsorgan
Læringsressurser og teknologi Oslo KD Andre ordinære forvaltningsorgan
Mattilsynet - hovedkontoret Oslo LMD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Meteorologisk institutt Oslo KLD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Nasjonalbibliotekaren Oslo KUD Andre ordinære forvaltningsorgan
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Oslo KD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Norges Bank Oslo FIN Finansieringsinstitusjon
Norges forskningsråd Oslo KD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Norges Hjemmefrontmuseum Oslo FD Andre ordinære forvaltningsorgan
Norges idrettshøgskole Oslo KD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Norges musikkhøgskole Oslo KD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Norges vassdrags- og energidirektorat Oslo OED Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Norsk filminstitutt Oslo KUD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Oslo KD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Norsk kulturråd Oslo KUD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Norsk lyd og blindeskriftbibliotek Oslo KUD Andre ordinære forvaltningsorgan
Norsk pasientskadeerstatning Oslo HOD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Norsk Romsenter Oslo NFD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Norsk utenrikspolitisk institutt Oslo KD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Oslo garnisonsforvaltning Oslo FD Andre ordinære forvaltningsorgan
OsloMet – storbyuniversitetet Oslo KD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Patentstyret (Styret for det industrielle rettsvern) Oslo NFD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Pensjonstrygden for sjømenn Oslo AID Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Politidirektoratet Oslo JD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Politiets sikkerhetstjeneste Oslo JD Andre ordinære forvaltningsorgan
Regjeringsadvokaten Oslo SMK Andre ordinære forvaltningsorgan
Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning Oslo KLD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Riksarkivet Oslo KUD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Riksmekleren Oslo AID Andre ordinære forvaltningsorgan
Riksteatret Oslo KUD Andre ordinære forvaltningsorgan
Sekretariatet for konfliktrådene Oslo JD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Senter for integritet i forsvarssektoren Oslo FD Andre ordinære forvaltningsorgan
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning Oslo KD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Oslo BFD Andre ordinære forvaltningsorgan
Skattedirektoratet Oslo FIN Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Språkrådet Oslo KUD Andre ordinære forvaltningsorgan
Statens arbeidsmiljøinstitutt Oslo AID Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Statens havarikommisjon Oslo SD Andre ordinære forvaltningsorgan
Statens helsetilsyn Oslo HOD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Statens jernbanetilsyn Oslo SD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Statens legemiddelverk Oslo HOD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Statens lånekasse for utdanning Oslo KD Andre ordinære forvaltningsorgan
Statens pensjonskasse Oslo AID Forvaltningsbedrift
Statens sivilrettsforvaltning Oslo JD Andre ordinære forvaltningsorgan
Statistisk sentralbyrå Oslo FIN Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Statped - Statlig spesialpedagogisk tjeneste Oslo KD Andre ordinære forvaltningsorgan
Statped sørøst Oslo KD Andre ordinære forvaltningsorgan
Statsbygg Oslo KDD Forvaltningsbedrift
Teknologirådet - sekretariatet Oslo KD Andre ordinære forvaltningsorgan
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Oslo JD Andre ordinære forvaltningsorgan
Tolldirektoratet Oslo FIN Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Trygderetten Oslo AID Andre ordinære forvaltningsorgan
Universitetet i Oslo Oslo KD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT Oslo KD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Utlendingsdirektoratet Oslo JD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Utlendingsnemnda Oslo JD Andre ordinære forvaltningsorgan
Vegdirektoratet Oslo SD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Hovedredningssentralen Sør-Norge Rogaland JD Andre ordinære forvaltningsorgan
Kunnskapssenter for utdanning Rogaland KD Andre ordinære forvaltningsorgan
Oljedirektoratet Rogaland OED Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Petroleumstilsynet Rogaland AID Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Sjøfartsdirektoratet Rogaland NFD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten Rogaland HOD Andre ordinære forvaltningsorgan
Statsforvaltaren i Rogaland Rogaland KDD Andre ordinære forvaltningsorgan
Universitetet i Stavanger Rogaland KD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Eksportstrategirådet Møre og Romsdal NFD Andre ordinære forvaltningsorgan
Eldreombudet Møre og Romsdal HOD Andre ordinære forvaltningsorgan
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Møre og Romsdal KD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Høgskulen i Volda Møre og Romsdal KD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Kystverket Møre og Romsdal NFD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Møre og Romsdal KDD Andre ordinære forvaltningsorgan
Forsvarets operative hovedkvarter Nordland FD Andre ordinære forvaltningsorgan
Hovedredningssentralen Nord-Norge Nordland JD Andre ordinære forvaltningsorgan
Kulturrådets museumsfaglige oppgaver Nordland KUD Andre ordinære forvaltningsorgan
Luftfartstilsynet Nordland SD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Nord Universitet Nordland KD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Norsk senter mot marin forsøpling Nordland KLD Andre ordinære forvaltningsorgan
Registerenheten i Brønnøysund Nordland NFD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Statsforvalteren i Nordland Nordland KDD Andre ordinære forvaltningsorgan
Åarjelsaemien vierhtiesåafoe Sørsamisk kunnskapspark Nordland KD Andre ordinære forvaltningsorgan
Sysselmesteren på Svalbard Svalbard JD Andre ordinære forvaltningsorgan
Det norske justervesen Viken NFD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Forbruksforskningsinstituttet SIFO Viken KD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Forsvarets forskningsinstitutt Viken FD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Husbanken - hovedkontoret Viken KDD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Høgskolen i Østfold Viken KD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Kriminalomsorgsdirektoratet Viken JD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Medietilsynet Viken KUD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Nasjonal sikkerhetsmyndighet Viken JD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Viken KD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Norsk akkreditering Viken NFD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Norsk institutt for bioøkonomi Viken LMD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Norsk nukleær dekommisjonering - statlig etat for avvikling av nasjonale atomanlegg og håndtering av atomavfall Viken NFD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Regelrådet Viken NFD Andre ordinære forvaltningsorgan
Sivil klareringsmyndighet Viken JD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Sjef Luftforsvaret Viken FD Andre ordinære forvaltningsorgan
Statens kartverk Viken KDD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Statsforvalteren i Oslo og Viken Viken KDD Andre ordinære forvaltningsorgan
Veterinærinstituttet Viken LMD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Cyberforsvaret Innlandet FD Andre ordinære forvaltningsorgan
Høgskolen i Innlandet Innlandet KD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Norges grønne fagskole – Vea Innlandet KD Andre ordinære forvaltningsorgan
Sjef Heimevernet Innlandet FD Andre ordinære forvaltningsorgan
Spesialenheten for politisaker Innlandet JD Andre ordinære forvaltningsorgan
Statsforvalteren i Innlandet Innlandet KDD Andre ordinære forvaltningsorgan
Dagligvaretilsynet Vestfold og Telemark NFD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Vestfold og Telemark JD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Forbrukertilsynet Vestfold og Telemark BFD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Foreldreutvalget for grunnopplæringen Vestfold og Telemark KD Andre ordinære forvaltningsorgan
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Vestfold og Telemark KDD Andre ordinære forvaltningsorgan
Universitetet i Sørøst-Norge Vestfold og Telemark KD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Valgdirektoratet Vestfold og Telemark KDD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Agder KDD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Statsforvalteren i Agder Agder KDD Andre ordinære forvaltningsorgan
Statsforvalterens fellestjeneste - hovedkontor Agder KDD Andre ordinære forvaltningsorgan
Universitetet i Agder Agder KD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Bioteknologirådet Vestland HOD Andre ordinære forvaltningsorgan
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse Vestland KD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Fiskeridirektoratet Vestland NFD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Forsvarets Regnskapsadministrasjon Vestland FD Andre ordinære forvaltningsorgan
Havforskningsinstituttet Vestland NFD Andre ordinære forvaltningsorgan
Høgskulen på Vestlandet Vestland KD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Klagenemndssekretariatet Vestland NFD Andre ordinære forvaltningsorgan
Konkurransetilsynet Vestland NFD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Lotteri- og stiftelsestilsynet Vestland KUD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten Vestland HOD Andre ordinære forvaltningsorgan
Norges Handelshøyskole Vestland KD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Norsk senter for utvekslingssamarbeid Vestland UD Andre ordinære forvaltningsorgan
Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda Vestland KUD Andre ordinære forvaltningsorgan
Sjef Sjøforsvaret Vestland FD Andre ordinære forvaltningsorgan
Statped vest Vestland KD Andre ordinære forvaltningsorgan
Statsforvaltaren i Vestland Vestland KDD Andre ordinære forvaltningsorgan
Universitetet i Bergen Vestland KD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Vegtilsynet Vestland SD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Artsdatabanken Trøndelag KLD Andre ordinære forvaltningsorgan
Direktoratet for arbeidstilsynet Trøndelag AID Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard. Trøndelag NFD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Trøndelag KDD Andre ordinære forvaltningsorgan
Domstoladministrasjonen Trøndelag JD Andre ordinære forvaltningsorgan
Garantikassen for fiskere Trøndelag NFD Finansieringsinstitusjon
Kreativt Norge Trøndelag KUD Andre ordinære forvaltningsorgan
Miljødirektoratet Trøndelag KLD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider Trøndelag KUD Andre ordinære forvaltningsorgan
Norges geologiske undersøkelse Trøndelag NFD Andre ordinære forvaltningsorgan
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Trøndelag KD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Norsk kulturminnefond, Sekretariatet Trøndelag KLD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør Trøndelag KD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Statped midt Trøndelag KD Andre ordinære forvaltningsorgan
Statsforvalteren i Trøndelag Trøndelag KDD Andre ordinære forvaltningsorgan
Internasjonalt reindriftssenter Troms og Finnmark KDD Andre ordinære forvaltningsorgan
Kontoret for voldsoffererstatning Troms og Finnmark JD Andre ordinære forvaltningsorgan
Norsk Polarinstitutt Troms og Finnmark KLD Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Personell- og lønnsavdelingen Troms og Finnmark FD Andre ordinære forvaltningsorgan
Sametinget - administrasjonen Troms og Finnmark KDD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Samisk høgskole / Sámi allaskuvla Troms og Finnmark KD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Samisk videregående skole og reindriftsskole, Kautokeino Troms og Finnmark KD Andre ordinære forvaltningsorgan
Samisk videregående skole, Karasjok Troms og Finnmark KD Andre ordinære forvaltningsorgan
Sjef Hæren Troms og Finnmark FD Andre ordinære forvaltningsorgan
Statped nord Troms og Finnmark KD Andre ordinære forvaltningsorgan
Statsforvalteren i Troms og Finnmark Troms og Finnmark KDD Andre ordinære forvaltningsorgan
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Troms og Finnmark KD Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter